Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Podpora JMK a MMR - nový územní plán obce

Nový územní plán obce Nový Šaldorf - Sedlešovice byl vytvořen za finanční podpory:

jihomoravský krajmmr

 

Původní územní plán obce Nový Šaldorf – Sedlešovice byl pořízen před více než 17 roky. Dílčí změny řešily pouze částečné úpravy. Do roku 2019 se rozvoj obce přiblížil počtu 1600 obyvatel. Novým ÚP se jednak stanovily rozvojové lokality a byly pro ně stanoveny i jasná pravidla (regulativy). Celý ÚP byl vypracován v souladu s aktuálním stavebním zákonem a požadavky DOSS.

Naplnění priorit, týkajících se řešeného území:

Územní plán vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem podmínek využití území chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

V návrhu územního plánu je upřednostněno komplexní řešení – nová zástavba je navrhována pouze v lokalitách navazujících na současné zastavěné území, v souladu s požadavky obce.

Územní plán umožňuje v nevyužitých částech či objektech ploch výroby rozvoj podnikatelských aktivit. Některé podnikatelské aktivity, zejména služby lze umísťovat i do dalších ploch s rozdílným způsobem využití.

Pro zájemce o bydlení v obci je v územním plánu navrženo dostatek nových ploch k výstavbě rodinných domů.

Územní plán respektuje chráněné přírodní lokality a navrhuje místní územní systém ekologické stability. Rozvojové záměry tyto hodnoty neovlivňují.

Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy a navrhuje nové.

Územní plán zachovává prostupnost krajiny a návrhem nových účelových cest ji zvyšuje.

Vsakování dešťových vod se vzhledem k typu zástavby předpokládá částečně na jednotlivých pozemcích, částečně je řešen odvod dešťových vod stávající dešťovou kanalizací.

Územní plán řeší stav i návrh veřejné infrastruktury v území.

Územní plán vytváří podmínky pro budování a užívání pěších a cyklistických cest v obci i krajině.

Územní plán řeší komplexním způsobem rozvoj technické infrastruktury v obci.