Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

Směrnice č.18

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice  stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona          č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako sazebník):

 

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 

1.      Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A4:

            a) jednostranná                                                             2 Kč

            b) oboustranná                                                              3 Kč

 

2.      Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A3:

            a) jednostranná                                                              3 Kč

            b) oboustranná                                                               5 Kč

 

3.     Za pořízení jedné barevné kopie nebo barevného tisku formátu A4:     

            a) jednostranná                                                               4 Kč

            b) oboustranná                                                                6 Kč

 

4.     Za pořízení jedné barevné kopie nebo barevného tisku formátu A3:    

            a) jednostranná                                                              15 Kč

            b) oboustranná                                                               30 Kč

 

5.     Za pořízení elektronické podoby požadované informace (skenování)

           -jako v případě kopírování

 

6.    Za pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit.

 

7.    V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

1.    Jeden ks CD                                                                                     20 Kč

2.   Jeden ks DVD                                                                                    30 Kč

3.   Jiný technický nosič dat                                                            podle pořizovací ceny

 

4.    Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

Čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 

1.    Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku provozovatele poštovních služeb.

2.    Náklady na balné účtovány nebudou.

3.    V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV.

Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 

1.    V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací činí sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání uvolněným starostou 350,- Kč za každou i započatou hodinu.

2.     V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude  úhrada daná součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

3.     Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Čl. V.

Ostatní ustanovení

 

  1. Celková výše úhrady je daná součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být obsažen a odůvodněn již v žádosti o poskytnutí informace.
  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Nový Šaldorf – Sedlešovice  v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Znojmo, č. účtu 27320741/0100.
  4. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Nový Šaldorf - Sedlešovice ze dne 30.10.2017, číslo usnesení U1020/2017 – Z36, pod bodem č. 8a
  5. Sazebník je platný s účinností od 1.1.2018

 

 

 

Dalibor Dočekal

Starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store


Aplikace Můj odpad

Aplikace Můj odpad

Mějte přehled o vývozu komunálního odpadu přímo v mobilním telefonu:

Google Play

App Store

Územní plán

Územní plán

Partneři

Jihomoravský kraj

Znojmoregion