Navigace

Obsah

Rakouskem a Moravou

 

Cesta ve zkratce:

 

Popis trasy:

 

Podrobnější informace:

Ze Znojma pojedete směrem na Vídeň a v Oblekovicích odbočíte vlevo na Jaroslavice. Přes Načeratice, Derflice a Strachotice dojedete do Slupi.

 

V obci lze slédnout renesanční vodní mlýn ze 16. století. Je to unikátní technická památka, obnovená Technickým muzeem v Brně roku 1983. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, s pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.

 

Ze Slupi pokračujete do obce Jaroslavice.

 

V Jaroslavicích se nachází nejstarší vinařský archiv v ČR s víny od roku 1945. Skupinkám je umožněna prohlídka s degustací. Další zajímavostí je zámek z 16. století se starobylým sklepem. Tento zámek je veřejnosti nepřístupný. Na okraji obce leží Jaroslavický rybník, který je třetím největším rybníkem na Moravě.

 

Dále vede cesta přes Hrádek, kde odbočíte vpravo na Dyjákovice a pojedete až do obce Hevlín. Za státní hranicí, na Rakouské straně, začíná městečko Laa a.d. Thaya.

 

Laa a.d. Thaya je rakouské hraniční městečko s celou řadou zajímavých kulturních památek. Ze všech je nejvíce pozoruhodný pozdně románský a ranně gotický kostel. Mezi další zajímavosti patří radnice, Mariánský sloup a sloup sv. Trojice. Pozoruhodný je také vodní hrad a hradby s vodním příkopem. Na hradě je umístěno pivovarské muzeum.

 

Před koncem města odbočíme vpravo a jedeme přes rakouské vinařské obce Wulzeshofen, Zwingendorf, Obritz, Hadres, Untermarkersdorf, Alberndorf a Haugsdorf do Jetzelsdorfu. Zde zahneme vpravo a směřujeme po hlavní silnici směrem do České republiky. Za serpentinou a vrcholem kopce odbočíme doleva směrem na Retzbach. Silnice zvolna stoupá a na levé straně se před vámi objeví malá rozhledna na Schatzbergu. Z této rozhledny se vám naskytne výhled na Znojemsko a část Retzerlandu. Pokračujeme přes Mitterretzbach (Heiliger Stein - z původního mariánského kostela jsou zachovány jen základy a v blízkosti stojí malá kaplička) na hraniční přechod do Hnanic.

 

Starobylá obec Hnanice ležící při státní hranici s Rakouskem, ve vinorodém kraji jižně od Znojma. Obec se rozkládá v pahorkovité kotlině podél potoka Daníže. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1201. Kostel je poprvé zmiňován roku 1471. Nynější studniční kaple byla kostelem původním a měla nahradit výstavný chrám založený kolem roku 1480. Roku 1510 byl kostel vysvěcen.

 

Z Hnanic se můžeme vydat na malou vycházku na vinici Šobes.

 

Šobes byl osídlen již v době kamenné. Od středověku zde byla pěstována vinná réva. V této lokalitě je pěstována špičková réva a toto místo je též považováno za nejkrásnější vinici v ČR, obtékanou řekou Dyjí a obklopenou lesy. Díky vhodnému mikroklimatu dosahují vína z této lokality mimořádné kvality. Pěstuje se zde převážně Rulandské bílé a šedé, rýnský a vlašský Ryzlink. Zdejší ostroh nám umožňuje výhled na meandrující Dyji.

 

Za obcí Hnanice odbočíme na křižovatce doprava a pokračujeme do Šatova a dále pak přes Havraníky a Nový Šaldorf do Znojma.

 

Místo bylo osídleno již v době kamenné. Historie města navazuje na tradici staroslovanského hradiště, které leželo nad soutokem Dyje a Gránického potoka. Po rozpadu Velké Moravy, v první polovině 11. století, vznikl na druhé straně hlubokého údolí v roce 1046 hrad Znojem, který byl v letech 1055 - 1222 sídlem údělných knížat z rodu Přemyslovců. V době panování českého krále Přemysla Otakara I. došlo ke sloučení několika tehdejších osad okolo hradu. Tím vzniklo město Znojmo, které bylo v roce 1226 povýšeno na město královské. R. 1190 byl založen premonstrátský klášter v Louce. Ve 13. století jsou ve městě zakládány kláštery dalších řádů - minoritů, dominikánů a klarisek. Po požáru 1490 je celé 16. stol. ve znamení renesanční přestavby, kterou vedou stavební mistři z Rakouska a Itálie. Roku 1645 obsadilo město vojsko švédského generála Torstensona, roku 1663 hrozili obsazením Znojma Turci a v letech 1679 - 1680 bylo zasaženo ničivou epidemií moru. Větší rozvoj města nastal až ve druhé polovině 19. století spolu s budováním císařských silnic do Prahy, Vídně a Brna. V době II. světové války bylo Znojmo součástí tzv. Sudet. Znojmo bylo osvobozeno Rudou armádou 8. května 1945. Celý historický střed města byl v roce 1971 vyhlášen za Městskou památkovou rezervaci. Znojmo je proslulé vínem a znojemskými okurkami, které sem přivezl v 16. stol. opat louckého kláštera Šebestián Freytag z Čepiroh jako lék proti moru. Znojmo je okresní město, hospodářské a kulturní centrum jihozápadní Moravy. Město je východiskem pro turistické trasy do východní části NP Podyjí.

 

Podklad k textu: Turistický průvodce - Znojemsko, vyrobený pro OkÚ ve Znojmě.